Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
VAN DEN ESHOFF ADVOCATUUR

 1. TOEPASSELIJKHEID

  De dienstverleningsovereenkomst wordt door u aangegaan met mr. A. van den Eshoff Advocaten BV, handelende onder de naam “van den Eshoff Advocatuur”. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Van den Eshoff Advocatuur en diens cliënten.

 2. INFORMATIE
  Een advocaat is zo goed als de informatie waar hij over beschikt. Een zaak gaat altijd over feiten, de dingen die gebeurd zijn, of dingen die wellicht gaan gebeuren. Het is voor ons, en dus voor u, van groot belang dat wij goed geïnformeerd worden door u. Dat is uw verantwoordelijkheid.

  Wij zullen natuurlijk de nodige gebruikelijke vragen stellen en om gegevens vragen. Maar over iets specifieks dat u weet, of meent te weten, kunnen wij geen vragen stellen. Geef mij zoveel mogelijk informatie, wij kunnen en zullen dan afwegen of het van belang is voor de beoordeling van de zaak. Bedenk daarbij dat de advocaat een geheimhoudingsplicht heeft, voelt u dus vrij om te praten. Als later blijkt dat u bepaalde informatie niet heeft gegeven, of onjuiste informatie heeft gegeven en een zaak daardoor anders afloopt dan verwacht, is dat voor u een probleem. Het kantoor is daarvoor uiteraard niet aansprakelijk.

  In het algemeen geldt ook dat u van ons mag verwachten dat wij ons inspannen uw zaak tot een zo goed mogelijk eind te brengen. Garanties kunnen wij u niet geven.

  3. DECLARATIES
  Wellicht komt u in aanmerking voor door de overheid gefinancierde (toegevoegde) rechtshulp. In dat geval zullen wij een toevoeging voor u aanvragen bij de Raad voor Rechtsbijstand. Of u voor de door de overheid gefinancierde rechtshulp in aanmerking komt, wordt niet door ons beslist, maar door de Raad voor Rechtsbijstand. Deze instantie verstrekt de zogenaamde toevoeging.

  Let wel, door de Raad voor Rechtsbijstand wordt de toevoeging voorwaardelijk gegeven. Dat betekent dat na afloop van de procedure, of op een eerder moment, door de Raad voor Rechtsbijstand wordt gekeken of u zelf de declaraties van de advocaat moet betalen of niet. Dit beoordeelt de Raad voor Rechtsbijstand aan de hand van uw inkomen en vermogen bij de aanvraag van de toevoeging én aan het einde van de zaak.

  In het geval dat wij de werkzaamheden verrichten op basis van een toevoeging, kunnen wij u tussentijds urenoverzichten zenden om u op de hoogte te houden van de kosten die u wellicht moet gaan betalen. Zodra de toevoeging wordt ingetrokken of op grond van het nieuwe inkomen en/of vermogen ingetrokken zou moeten worden, wordt u een rekening toegezonden die u direct moet betalen.

  Ook kan het zijn dat een toevoeging door de Raad voor Rechtsbijstand wordt ingetrokken of zou moeten worden ingetrokken op grond van uw inkomsten (denk aan ontvangen van alimentatie) of uw vermogen (denk aan ontvangen overwaarde van de woning). Ook in dat geval dient u de rekening direct te betalen.

  Als wij voor u beginnen met het verrichten van werkzaamheden, terwijl een toevoeging is aangevraagd of nog moet worden aangevraagd dan worden die werkzaamheden tegen het gewone afgesproken uurtarief bij u in rekening gebracht als de toevoegingsaanvraag onverhoopt wordt afgewezen.

  Ook worden de door het kantoor verrichte werkzaamheden bij u in rekening gebracht tegen het afgesproken tarief indien er geen toevoeging kan worden aangevraagd omdat u verzuimt de voor de toevoegingsaanvraag benodigde stukken bij mij in te leveren. De stukken welke nodig zijn voor het aanvragen van de toevoeging dient u uiterlijk binnen drie weken na het eerste gesprek bij mij af te geven.

  Het kan zijn dat de aanvraag voor door de overheid gefinancierde rechtshulp in eerste instantie is afgewezen, maar als uw financiële situatie verslechtert, bijvoorbeeld wanneer u werkloos bent geworden, of omdat uw lasten hoger zijn geworden (alimentatiebetalingen), kan opnieuw een aanvraag worden gedaan en kan blijken dat u alsnog voor de rest van de procedure in aanmerking komt voor de door de overheid gefinancierde rechtshulp. Informeer ons over eventuele wijzigingen in uw financiële situatie. Deze verantwoordelijkheid leggen wij bij u.

  Als u in aanmerking komt voor door de overheid gefinancierde rechtshulp, dan wordt door de Raad voor rechtsbijstand bepaald welke eigen bijdrage u moet betalen. In dat geval kunt u ook eventueel vermindering krijgen van het aan de rechter verschuldigde griffierecht. Verder kunnen aan u door het kantoor een aantal kosten in rekening worden gebracht die niet worden gedekt door de gefinancierde rechtshulp.

  In het geval dat u zelf de kosten van de rechtshulp moet betalen, zijn de volgende tarieven van toepassing: De advocaat-uren worden bij u in rekening gebracht tegen een basisuurtarief van € 205,= te vermeerderen met 21% BTW. De kantoorkosten worden bij u in rekening gebracht tegen een tarief van 8% van het honorarium, te vermeerderen met 21% BTW. Reiskosten worden aan u doorberekend tegen een tarief van € 0,25 per km, te vermeerderen met 21% BTW. Bij grote belangen kan het basistarief worden aangepast naar rato het belang.

  Indien er sprake is van het verrichten van werkzaamheden voor meerdere personen (bijvoorbeeld een echtscheiding op basis van echtscheidingsbemiddeling) zijn die allen hoofdelijk aansprakelijk voor de toegezonden declaraties, ongeacht op wiens naam die zijn gesteld.

Indien er sprake is van het verrichten van werkzaamheden voor een rechtspersoon zijn de directieleden en bestuurders hoofdelijk aansprakelijk voor de toegezonden declaraties, ongeacht op wiens naam die zijn gesteld.

Indien met u afwijkende declaratieafspraken zijn gemaakt, wordt dit schriftelijk aan u bevestigd.

Wij behouden ons het recht voor om eenmaal per jaar per de eerste januari het gehanteerde uurtarief te verhogen met een index van maximaal tien procent.

Indien een deurwaarder of andere derden moeten worden ingeschakeld, komen die kosten voor uw rekening en worden deze aan u doorberekend.

Ter dekking van het aan mij toekomende, zenden wij u voorschotnota’s. In hoogte afhankelijk van de door ons ingeschatte kosten en tijd, bedragen deze een veelvoud van € 500,=.

De aan uw dossier bestede tijd, per eenheden van 5 minuten, en kosten worden op uw dossier geboekt. Als het voorschot “op” is, wordt een nieuwe voorschotnota aangemaakt, dan wel een tussendeclaratie opgemaakt,  die aan u wordt toegezonden. Teneinde de kosten voor u overzichtelijk te houden wordt er in principe maandelijks gefactureerd.

De betalingstermijn van de declaraties is 14 dagen. Indien u de nota niet binnen uiterlijk 1 maand na declaratiedatum heeft voldaan, brengen wij u een vertragingsrente in rekening van 1% per maand, of een deel van een maand.

Mocht het zo zijn dat u na 2 maanden de openstaande nota nog niet heeft voldaan, ondanks eerdere aanmaningen, dan zijn wij gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen van 10% van de hoofdsom met een minimum van € 75,=. Deze incassokosten bent u dus verschuldigd indien u na twee maanden de openstaande rekening nog niet heeft voldaan.

Verder is het zo dat, indien een declaratie na 2 ½ maand nog niet voldaan is, wij de werkzaamheden in uw dossier staken zonder verder bericht.

Zo ver hoeft het uiteraard niet te komen. Indien zich met de betaling van de declaratie een probleem voordoet, neem dan contact met ons op, om te bezien of er een betalingsregeling getroffen kan worden. Als er een aflossingsregeling met u wordt getroffen en u komt deze niet stipt na, dan wordt de openstaande restvordering ineens zonder voorafgaande aankondiging in zijn geheel opeisbaar.

4. COMMUNICATIE

Een goede communicatie is van groot belang, zowel voor u als voor ons. Wij proberen voor u optimaal bereikbaar te zijn. Veelal kunnen wij met u binnen 24 uur nadat u belt een afspraak maken. Als u het kantoor belt, streven wij ernaar om u meteen te woord te staan. Dat is niet altijd mogelijk en daarom zullen wij u, indien nodig, zo spoedig mogelijk terugbellen.

Het is belangrijk voor uw bereikbaarheid dat wij op de hoogte worden gehouden van uw adreswijzigingen en de eventuele wijzigingen in uw telefoonnummer.

Om u op de hoogte te houden van het verloop van uw zaak, zenden wij u kopieën van alle belangrijke brieven en stukken.

5. AANSPRAKELIJKHEID
Het kantoor is verzekerd overeenkomstig de voor de advocatuur geldende verordening op dit gebied.

Wij beperken de aansprakelijkheid tot de schade welke door de verzekeringspolis wordt gedekt en tot die bedragen die door de verzekeringsmaatschappij daadwerkelijk worden uitgekeerd. Het kantoor sluit uitdrukkelijk aansprakelijkheid voor het overige uit.

Desgewenst worden aan u de polisvoorwaarden van de beroeps-aansprakelijkheidsverzekering toegezonden.

 1. KLACHTEN
 2. Indien u klachten heeft over het werk van het kantoor, moeten die bespreekbaar zijn. Het kantoor heeft een kantoorklachtenregeling die ten allen tijde van toepassing is. Een afschrift van deze kantoorklachtenregeling wordt u op eerste verzoek toegezonden. Ik zal als klachtenfunctionaris fungeren. Neem dan ook contact met mij op, zodat we kunnen proberen de oorzaak van de klacht weg te nemen. Mocht een en ander niet lukken, dan heeft u de wettelijke mogelijkheid om een klacht voor te leggen aan de Deken van de Orde van Advocaten. Deze zal ook proberen om het geschil tot een oplossing te brengen. Lukt ook dat niet, dan legt de Deken de klacht voor aan de Raad van Discipline, indien u dat wenst. Deze instantie zal dan beoordelen of uw klacht gegrond is en eventueel zal deze instantie de betrokken advocaat bestraffen.

 

 1. VERWERKING PERSOONSGEVEGENS

 

Het kantoor is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Het kantoor is de verwerkingsverantwoordelijke. Het kantoor respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins wordt verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Het kantoor heeft een privacy statement waarmee uitvoering wordt gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens het kantoor verwerkt. U kunt dit privacy statement vinden op mijn website. Op eerste verzoek zal ook een exemplaar van de privacy statement aan u worden toegezonden.

 

Door deze algemene voorwaarden te accepteren, geeft u toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken zoals omschreven in de privacy statement van het kantoor. U kunt deze toestemming ten allen tijde intrekken.

 

 1. DIVERSEN

 

Na de afhandeling van uw zaak wordt het dossier gedurende vijf jaar in een archief bewaard. De door u aan ons ter hand gestelde originele stukken kunt u uiteraard retour ontvangen. U moet hier wel om vragen. Van de stukken uit het dossier over uw zaak, kunt u kopieën krijgen. Het dossier van de advocaat is en blijft eigendom van het kantoor. Afgifte van dat dossier is soms mogelijk. Bewaar de aan u toegestuurde stukken goed.

Het komt voor dat het kantoor voor u gelden in depot houdt, bijvoorbeeld omdat door derden aan ons betalingen worden gedaan, welke aan u toekomen. Bedoelde gelden worden ten spoedigste aan u doorbetaald, eventueel met verrekening van openstaande facturen. Die gelden worden door ons op een aparte rekening voor derdengelden beheerd.

Over de depotgelden wordt geen rente vergoed.

De dossiers krijgen een naam die overeenkomt met uw naam of de naam van de onderneming gevolgd door de naam van de wederpartij.

Indien u het met de inhoud van deze dienstverleningsvoorwaarden niet eens bent, dient u dat binnen 14 dagen na verzending door middel van een aangetekende brief kenbaar te maken, met vermelding van het onderdeel van de voorwaarden dat u niet accepteert.
van den Eshoff Advocatuur